Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-23: Smlouva o financování projektu

RK-27-2019-23.pdf, RK-27-2019-23pr01.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-27-2019-23
Název Smlouva o financování projektu
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu rozhodnutí o uzavření Smlouvy o financování projektu EDUBIM. Rada Kraje Vysočina svým usnesením číslo 0744/14/2019/RK ze dne 30. 4. 2019 rozhodla předložit projekt "EDUBIM" do Fondu malých projektů a doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu "EDUBIM s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu. Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením číslo 0205/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu "EDUBIM" s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

Projektová žádost byla schválena Regionálním monitorovacím výborem Fondu malých projektů. Kraj Vysočina následně obdržel návrh Smlouvy o financování projektu dle materiálu RK-27-2019-23, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o financování projektu EDUBIM dle materiálu RK-27-2019-23, př. 1. Tato kompetence je svěřena radě kraje na základě § 59, odst. 2, písm. e) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování projektu EDUBIM dle materiálu RK-27-2019-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 18. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz