Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-24: Informace o průběhu investiční akce "Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava"

RK-27-2019-24.pdf, RK-27-2019-24pr01.pdf , RK-27-2019-24pr02.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-27-2019-24
Název Informace o průběhu investiční akce "Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava"
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 30. 4. 2018 byl Radou Kraje Vysočina, usnesením č. 0770/14/2018/RK, schválen stavební záměr přístavby nové budovy ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV). V roce 2018 byl vysoutěžen zhotovitel s cenou díla ve výši 38 632 275 Kč včetně DPH. V průběhu akce došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 822 650,01 Kč včetně DPH. Změnové listy jsou přílohou RK-27-2019-24, př. 2. Budova má být dokončena v březnu 2020. Součástí této akce bylo vybavení vestavným nábytkem a rozvody IT technologií. Kancelářský nábytek a uživatelské IT technologie řešeny nebyly. Vybavení IT technologiemi je zahrnuto do finančního plánu pro letošní rok. Kancelářský nábytek bude řešen využitím stávajícího nábytku a výběrovým řízením na nákup nového nábytku, v předpokládané hodnotě 1 000 000 Kč. KSÚSV plánuje financovat tento nákup, v rámci finančního plánu roku 2020, převážně právě z úspor při stavbě. Dopis KSÚSV s informacemi o průběhu realizace díla je přílohou RK-27-2019-24, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby rada kraje vzala na vědomí informaci o průběhu investiční akce "Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava" dle přílohy RK-27-2019-24, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o průběhu investiční akce "Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava" dle materiálu RK-27-2019-24, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 24. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz