Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-25: Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

RK-27-2019-25.pdf, RK-27-2019-25pr01.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-27-2019-25
Název Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na části pozemků zahrnutých  dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“.

Kraj Vysočina uzavřel s ČR - Státním pozemkovým úřadem nájemní smlouvu č. 70N18/20 na části pozemků zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“. Poté dne 10. 7. 2019 uzavřel Kraj Vysočina  s ČR - Státním pozemkovým úřadem Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1004971920 na převod některých pozemků, které byly pronajaty uvedenou nájemní smlouvou.

Z tohoto důvodu je nutné uzavřít dodatek k nájemní smlouvě, kterým se mění předmět nájmu a výše ročního nájemného po nabytí právní moci stavebního povolení z 111 320 Kč na 34 040 Kč.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a ČR - Státním pozemkovým úřadem Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterým se změní předmět nájmu a výše ročního nájemného dle  materiálu RK-27-2019-25, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě dle materiálu RK-27-2019-25, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz