Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-26: Uzavření dodatku k nájemní smlouvě se SPÚ – stavba II/404 Luka nad Jihlavou – křižovatka s II/602

RK-27-2019-26.pdf, RK-27-2019-26pr01.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-27-2019-26
Název Uzavření dodatku k nájemní smlouvě se SPÚ – stavba II/404 Luka nad Jihlavou – křižovatka s II/602
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál řeší uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 37N16/20, uzavřené dne 1. 2. 2017 v rámci majetkoprávní přípravy akce II/404 Luka nad Jihlavou – křižovatka s II/602 s vlastníkem dotčeného pozemku par. č. v k. ú. Kozlov u Jihlavy, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad. Dodatek upravuje výši nájemného dle ujednání ve smlouvě Čl. V, odst. 3b smlouvy nájemní ID 91181, dle kterého se ode dne vydání stavebního povolení pro uvedenou stavbu (Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy ze dne 11. 4. 2019) navyšuje nájemné.

SPÚ zaslal na OM návrh dodatku, který je třeba uzavřít. Znění textu dodatku je předkládáno jako materiál RK-27-2019-26, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek k nájemní smlouvě v rozsahu dle materiálu RK-27-2019-26, př. 1. Materiál předpokládá rozhodnout uzavřít dodatek nájemní smlouvy.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 37N16/20 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, na straně pronajímatele dle materiálu RK-27-2019-26, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz