Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-27: Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov

RK-27-2019-27.pdf, RK-27-2019-27pr01.xlsx , RK-27-2019-27pr02.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-27-2019-27
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o darování pozemků zastavěných chodníkem v k. ú. a obci Pacov.

Město Pacov realizovalo akci Novostavba Domu sociálních služeb v Pacově - parkoviště podél silnice III/1293 a předložilo majetkovému odboru geometrický plán č. 1919-193/2018 se žádostí o majetkoprávní vypořádání zaměřených pozemků. Tímto geometrickým plánem byly z pozemku par. č. 2596 odděleny pozemky uvedené v materiálu RK-27-2019-27, příloha 1, na kterých se nacházejí chodníky, příp. odstavné plochy v blízkosti Domu sociálních služeb. Pozemek par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov je ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Kolaudační souhlas s užíváním této stavby byl vydán odborem dopravy Městského úřadu Pacov dne 26. 6. 2019.

Pozemek par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 2702 pro k. ú. a obec Pacov.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu RK-27-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov.

Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj nepotřebné a nevyužitelné.

Darování je v souladu se zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II. odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu. 

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-27-2019-27, př. 1 v k. ú. a obci Pacov a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov. 

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Pacov

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Pacov

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků oddělených geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu RK-27-2019-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu RK-27-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz