Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-29: Darování pozemku v k.ú. a obci Písečné

RK-27-2019-29.pdf, RK-27-2019-29pr01.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-27-2019-29
Název Darování pozemku v k.ú. a obci Písečné
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě souhlasu se stavbou ze dne 13. 6. 2018 byla na pozemku par. č. 620 v k.ú. Písečné postavena autobusová čekárna. Vlastníkem pozemku par. č. 620 v k.ú. a obci Písečné je Kraj Vysočina, s pozemkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.  Následně investor akce - obec Velké Janovice předložil  Kraji Vysočina geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání. Geometrickým plánem č. 206-36/2019 se z pozemku par. č. 620 oddělil pozemek par. č. st. 146 o výměře 5 m 2 v k.ú. a obci Písečné.

Návrh řešení

OM  navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina obci Velké Janovice pozemek par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, oddělený geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620.

Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování tohoto pozemku na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - č. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, oddělený geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620 do vlastnictví obce Velké Janovice na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velké Janovice.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním nově odděleného pozemku  par. č. st. 146 v k.ú a obci Písečné obci Velké Janovice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním nově odděleného pozemku  par. č. st. 146 v k.ú a obci Písečné obci Velké Janovice.

obec Písečné

souhlasí s darováním nově odděleného pozemku  par. č. st. 146 v k.ú a obci Písečné obci Velké Janovice.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, odděleného geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velké Janovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, oddělený geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velké Janovice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz