Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-30: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Dukovany, k.ú. Cejle

RK-27-2019-30.pdf, RK-27-2019-30pr01.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-27-2019-30
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Dukovany, k.ú. Cejle
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny s návrhem na vyřazení dalších krajských silnic III. třídy z krajské silniční sítě. Nyní se jedná o silnici III/15248 v k.ú. Dukovany v délce 0,957 km a část  silnice III/0395 v k.ú. Cejle v průtahu obci v délce 0,580 km. Silnice v k.ú. Dukovany je v Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina (usnesení 0512/06/2017/ZK) určena k vyřazení. KSUSV plánuje silnici v k.ú. Cejle v roce 2020 opravovat a obec projevila ochotu část této silnice převzít do svého vlastnictví. Silnice v obci Dukovany bude opravena po realizaci inženýrských sítí.

Vyřazené silnice budou spolu s pozemky silnicemi zastavěnými v k.ú. Dukovany a v k.ú. Cejle darovány do vlastnictví příslušných obcí.

Předpokladem pro vyřazení silnic ze sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina je uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod  silnice a pozemků silnicí zastavěných s obcí, která má silnici převzít do svého majetku. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny předjednala možnost uzavření této smlouvy s obcí Dukovany a obcí Cejle. Po uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách přistoupí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny k opravě těchto silnic, což je vždy podmínka obce.

Návrh řešení

OM navrhuje silnici III/15248 v délce 0,957 km v k.ú. Dukovany  včetně zastavěných pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace  a  par. č. 659/12 - orná půda v k.ú. Dukovany a část silnice  III/0395  a část pozemku par. č. 1422/1-  ost. plocha, silnice  v k.ú. Cejle převést do vlastnictví obce Dukovany a obce Cejle.   

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikací ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí darovací  smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy a realizaci opravy silnice předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení výše uvedených silnic, resp. části silnice ze silniční sítě. Po právní moci těchto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a obcí Dukovany a obcí Cejle uzavřena darovací smlouva, kterou do vlastnictví těchto obcí bude převedeno těleso komunikací včetně součástí a příslušenství a pozemky komunikací zastavěné.

Obě obce s převodem silnic do svého vlastnictví souhlasí.

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování silnice III/15248 v délce 0,957 km včetně všech součástí a příslušenství  a pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 659/12 - orná půda  v k.ú. Dukovany  a části silnice III/0395 v délce 0,580 km včetně všech součástí a příslušenství  ( uzel 2323A095 - uzel 2323A094 a části pozemku par. č. 1422/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Cejle,  doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si pravomoc  rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Dukovany  na převod silnice III/15248 a obcí Cejle na převod části silnice III/0395   z vlastnictví kraje do vlastnictví těchto obcí a dále doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Dukovany na převod silnice III/15248 včetně zastavěných pozemků v k.ú. Dukovany a obcí Cejle na převod části silnice III0395 včetně všech součástí a příslušenství a části pozemku zastavěného touto komunikací v k.ú. Cejle.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny iniciovala a předjednala možnost převodu silnic, popř. její části do vlastnictví obce Dukovany i obce Cejle.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s uzavřením smluv o budoucích darovací smlouvách s obcí Dukovany na převod silnice III/15248 a pozemků touto silnicí zastavěných a dále s obcí Cejle na převod části silnice III/0395 v rozsahu 580 m a části pozemku silnicí zastavěného, následným vyřazením těchto silnic z krajské silniční sítě a darováním těchto silnic a pozemků silnicemi zastavěných do vlastnictví obce Dukovany a obce Cejle.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit záměr darování:

  • pozemní komunikace - silnice III/15248, včetně všech součástí a příslušenství a pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace  a  par. č. 659/12 - orná půda v k.ú. Dukovany do vlastnictví obce Dukovany;
  • pozemní komunikace - části silnice III/0395 v délce 0,580 m ( uzel 2323A095 - uzel 2323A094) a části pozemku par. č. 1422/1 - ost. plocha, silnice v rozsahu zastavění touto částí silnice III/0395 v k.ú. Cejle do vlastnictví obce Cejle;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod pozemní komunikace - silnice III/15248 v k.ú. Dukovany a  pozemní komunikace - části silnice III/0395 v délce 580 m v k.ú. Cejle;
  • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a
    • obcí Dukovany, na straně budoucího obdarovaného, na převod pozemní komunikace - silnice III/15248, včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace  a  par. č. 659/12 - orná půda v k.ú. Dukovany;
    • obcí Cejle, na straně budoucího obdarovaného  na převod pozemní komunikace - části silnice III/0395 v rozsahu 580 m ( uzel 2323A095 - uzel 2323A094) a části pozemku par. č. 1422/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Cejle.              
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz