Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-31: Uzavření smlouvy zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání v rámci stavby „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“

RK-27-2019-31.pdf, RK-27-2019-31pr01.doc , RK-27-2019-31pr02.pdf , RK-27-2019-31pr03.pdf , RK-27-2019-31pr04.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-27-2019-31
Název Uzavření smlouvy zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání v rámci stavby „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Předkládaný materiál řeší majetkoprávní přípravu komunikačního napojení stavby s názvem „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“ v areálu Nemocnice Jihlava na silnici III/01945. Investorem stavby je Kraj Vysočina. Jedná se o vybudování nového komunikačního napojení z areálu Domova Ždírec – pracoviště Jihlava, konkrétně z pozemku par. č. 4371/2, přes chodník na pozemku KN par. č. 4371/10, který je ve vlastnictví města Jihlava,  na silnici na pozemku KN par. č. 5811/1, vše v k. ú. Jihlava.  Touto plánovanou stavbou bude mimo jiné dotčený pozemek KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava, v rozsahu cca 139 m2. Pozemek KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava je vedený katastrálním úřadem na LV číslo 10001 pro k. ú. Jihlava, s právem vlastnickým pro Statutární město Jihlava. Pozemek KN par. č. 5811/1 v  k. ú. Jihlava je zapsaný na LV č. 1078 s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.

Situace s vyznačeným zákresem dotčeného území tvoří materiál RK-27-2019-31, př. 2

Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátil na Magistrát města Jihlavy se žádostí o uzavření příslušné smlouvy umožňující výstavbu komunikačního napojení.

Statutární město Jihlava souhlasí s umístěním stavby komunikačního napojení na části pozemku par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava, za podmínek, uvedených ve vyjádření majetkového správce, jimiž jsou Služby města Jihlavy,   č. Vyjádření/061/19 ze dne 26.3.2019, které tvoří materiál č. RK-27-2019-31, př. 3.  Odbor dopravy  Magistrátu města Jihlavy vydal k umístění stavby stanovisko č.j. MMJ/OD/121636/2019-Př.P ze dne 9.8.2019, které tvoří materiál RK-27-2019-31, př. 4.   

Majetkový odbor Magistrátu města Jihlavy předložil  Kraji Vysočina návrh Smlouvy zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání, která odkazuje na podmínky stanovené ve vyjádření majetkového správce  a ve stanovisku odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy. Smlouva tvoří materiál RK-27-2019-31, př. 1.

Návrh řešení

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít mezi Statutárním městem Jihlava, na straně vlastníka a Krajem Vysočina na straně investora a budoucího uživatele na části pozemku KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava, smlouvu zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání, dle předloženého návrhu vlastníka pozemku. Smlouva tvoří materiál RK-27-2019-31, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání na části pozemku KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava dle materiálu RK-27-2019-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz