Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-32: Uzavření smluv v k. ú. a obci Lesůňky se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací

RK-27-2019-32.pdf, RK-27-2019-32pr01.pdf , RK-27-2019-32pr02.pdf , RK-27-2019-32pr03.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-27-2019-32
Název Uzavření smluv v k. ú. a obci Lesůňky se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření nájemní smlouvy a dohody o vypořádání závazků za užívání pozemku zastavěného silnicí III/36080.

Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) na základě upozornění od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace zjistil, že část pozemku par. č. 506/1 – ostatní plocha, dráha o celkové výměře 53 418 m2 v k. ú. a obci Lesůňky je zastavěna stávající silnicí III/36080. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 34, kde je jako výhradní vlastník uvedena Česká republika a právo hospodařit s majetkem státu má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC).

OM proto požádal SŽDC o bezúplatný převod části pozemku, zastavěné silnicí III/36080 do vlastnictví Kraje Vysočina. Tato část bude upřesněna geometrickým plánem.

Do doby realizace bezúplatného převodu SŽDC požaduje uzavření nájemního vztahu k požadované části pozemku plus doplatit bezdůvodné obohacení za její užívání v roce 2019.  Na základě soutisku leteckého snímku a katastrální mapy byla SŽDC vypočtena odhadovaná výměra pozemku zastavěného silnicí III/36080 na 270 m2.

Návrh nájemní smlouvy tvoří materiál RK-27-2019-32, př. 1 a návrh dohody o vypořádání závazků tvoří materiál RK-27-2019-32, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-27-2019-32, př. 1 a dohodu o vypořádání závazků dle materiálu RK-27-2019-32, př. 2. Výše nájemného i úhrady za bezdůvodné obohacení vychází z aktuálního výměru Ministerstva financí pro rok 2019. Uzavřením těchto smluv bude následně možné realizovat bezúplatný převod obou pozemků z vlastnictví ČR a práva hospodaření pro SŽDC do vlastnictví Kraje Vysočina.

Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedené smlouvy.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV, pracoviště Třebíč souhlasí s nabytím pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina

Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 506/1 – ostatní plocha, dráha o výměře 270 m2 v k. ú. a obci Lesůňky za podmínek uvedených materiálu RK-27-2019-32, př. 1;
  • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání části pozemku par. č. 506/1 – ostatní plocha, dráha o výměře 270 m2 v k. ú. a obci Lesůňky za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2019-32, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz