Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-35: Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky dočasného záboru

RK-27-2019-35.pdf, RK-27-2019-35pr01.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-27-2019-35
Název Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky dočasného záboru
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál pojednává uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“ v katastrálním území Rudíkov a Trnava u Třebíče. Stavba „II/360 Trnava - Rudíkov“ řeší rekonstrukci silnice II/360 ve stávající trase v katastrálních územích Trnava u Třebíče a Rudíkov v úseku od odbočení silnice III/36057 do Rudíkova (ve směru od V. Meziříčí) po rybník Velký Bor před Trnavou, kde navazuje na již zrekonstruovaný úsek silnice II/360.

Cílem stavby je rekonstrukce povrchu vozovky spojená se sjednocením šířkového uspořádání komunikace na kategorii S 9,5/60 včetně provedení dalších potřebných úprav. Stavba sleduje trasu stávající silnice II/360 v  nezastavěném území obcí. Navržené řešení je v souladu s územními plány obcí Trnava i Rudíkov. Zároveň je v souladu se zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy. 

Podle záborového elaborátu stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“ vypracovaného Dopravně inženýrskou kanceláří, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, jsou stavbou dotčeny pozemky uvedené v materiálu RK-27-2019-35, př. 1. Prostřednictvím smluv nájemních a smluv o výpůjčce v rozsahu dle materiálu RK-27-2019-35, př. 1 chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby. Pronájem pozemku ve vlastnictví ČR - SPÚ bude řešen podle interních předpisů této organizace. Tento materiál neobsahuje pozemky ve vlastnictví obce Rudíkov, které jsou také dotčeny stavbou. O způsobu uzavření smlouvy  bude s obcí dále jednáno.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy uzavřít smlouvy nájemní s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/360 Trnava – Rudíkov“ v katastrálních územích Rudíkov a Trnava u Třebíče v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-27-2019-35, př. 1. Nájem bude, v případě, že se na pozemcích dočasného záboru nacházejí trvalé porosty, zvýšen o cenu těchto porostů, stanovenou podle platné oceňovací vyhlášky. Na pozemky ve vlastnictví obce Trnava, navrhuje odbor majetkový uzavřít smlouvu o výpůjčce. Pozemek ve vlastnictví ČR - SPÚ bude řešen podle interních předpisů této organizace.

Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“:

  • mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu a za nájemné dle materiálu RK-27-2019-35, př. 1;
  • mezi obcí Trnava na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2019-35, př. 1;
  • s  ČR - SPÚ nájemní smlouvu podle interních předpisů této organizace;
  • v případě, že se na pozemcích dočasného záboru nacházejí trvalé porosty, které bude nutné odstranit, nájemné zvýšit o cenu těchto porostů, stanovenou podle platné oceňovací vyhlášky.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz