Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-36: Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení

RK-27-2019-36.pdf, RK-27-2019-36pr01.docx , RK-27-2019-36pr02.pdf , RK-27-2019-36pr03.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-27-2019-36
Název Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina je v současné době investorem stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, jejíž součástí se stal i stavební objekt "Ulice Hůlová - rekonstrukce mostu". Předmětnou stavbou bude řešena rekonstrukce mostu přes řeku Jihlavu v k.ú. Helenín a bude jí dotčený trvalým záborem (56,3 m2) a dočasným záborem (315,0 m2) i pozemek v současné době vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 191, který je zapsaný na listu vlastnictví 2237 pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. O uzavření nájemní smlouvy mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem na část pozemku par. č. 173/3 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-25-2019-36,př.1 rozhodla rada kraje usnesením 1498/25/2019/RK dne 3.9.2019. V období před podepsáním nájemní smlouvy oběma účastníky smlouvy provedl Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava v katastrálním území Helenín revizi katastru nemovitostí. Na základě neměřického náčrtu č. 606 sloučil katastrální úřad pozemky stejného druhu a stejného vlastníka par. č. 173/3 a par. č. 191 s výsledným novým stavem zapsaným v katastru nemovitostí par. č. 191.

Návrh řešení

Pro možnost dokončení majetkoprávní přípravy stavby navrhuje OM radě kraje rozhodnout změnit usnesení 1498/25/2019/RK ze dne 3.9.2019 tak, že text "uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 173/3 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-25-2019-36, př. 1" nahrazuje textem "uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 191 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-27-2019-36, př. 1".

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 1498/25/2019/RK ze dne 3.9.2019 tak, že text "uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 173/3 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-25-2019-36, př. 1" nahrazuje textem "uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 191 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-27-2019-36, př. 1".

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz