Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-37: Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací

RK-27-2019-37.pdf, RK-27-2019-37pr01.doc , RK-27-2019-37pr02.doc , RK-27-2019-37pr03.pdf , RK-27-2019-37pr04.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-27-2019-37
Název Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o úpravě předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací na základě nájemní smlouvy.

Rada kraje schválila svým usnesením 2060/39/2016/RK ze dne 29. 11. 2016 Smlouvu o nájmu nemovitosti na nájem „Pavilonu budovy č. p. 2623, která je součástí pozemku par. č. st. 1462 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod“ mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a poskytovatelem zdravotních služeb Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, tzv. zdanitelný nájem nemovitostí z hlediska DPH. Pořizovací cenu předmětu nájmu ve výši cca 102,7 mil Kč je třeba aktualizovat o provedené stavební úpravy realizované Krajem Vysočina ve výši cca 1,99 mil Kč, včetně úpravy výše nájemného.

Dále rada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (jako nájemcem) tzv. nezdanitelný nájem nemovitostí z hlediska DPH. Na základě provedených změn na předmětu nájmu např. rekonstrukce výtahů budovy č.p. 2627 a spojovacího travé, přístavby a stavebních úprav pro instalaci magnetické rezonance, vybudování parkoviště a zpevněných ploch, průchozího kolektoru s výměníkovou stanicí,  realizovaných Krajem Vysočina ve výši cca 73,1 mil Kč, je provedena aktualizace předmětu nájmu  budov a staveb.

Aktualizaci podléhá i předmět nájmu týkající se pozemků. Pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod se nachází mimo areál nemocnice dle materiálu RK-27-2019-37, př. 3 a nemocnice jej ke své činnosti neužívá. Pozemek je součástí veřejného prostranství – veřejné zeleně a z těchto důvodů byl vyjmut z předmětu nájmu. Město Havlíčkův Brod na základě korespondence, která je obsahem materiálu RK-27-2019-37, př. 4, akceptuje darování tohoto pozemku do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Návrh řešení

Předmět nájmu a smluvní podmínky nájmu je potřebné změnit a aktualizovat tak, aby reflektovaly podmínky stanovené zákonem o DPH u  stavebních objektů a byly vytvořeny podmínky pro užívání a provozování majetku Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout:

  • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-27-2019-37, př. 1, kterým se aktualizuje pořizovací cena předmětu zdanitelného nájmu včetně výše nájemného;
  • uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-27-2019-37, př. 2, kterým se upřesňuje předmět nezdanitelného nájmu včetně výše nájemného
  • zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce Krajské úřadu Kraje Vysočina;

doporučit

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.  

Provedená úprava v předmětu nájmu má vliv na roční výši nájemného v roce 2019, které bylo sjednáno mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (jako nájemcem) a Krajem Vysočina (jako pronajímatelem). Obvyklá výše nájemného je sjednávána ve výši 1 % z pořizovací ceny budov a staveb. Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, vyhrazena radě kraje. 

Záměr darování pozemku par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem.

Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-27-2019-37, př. 1, kterým se aktualizuje pořizovací cena předmětu zdanitelného nájmu včetně výše nájemného;
  • uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-27-2019-37, př. 2, kterým se upřesňuje předmět nezdanitelného nájmu včetně výše nájemného;
  • zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce Krajské úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz