Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-38: Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Bačkovice

RK-27-2019-38.pdf, RK-27-2019-38pr01.docx

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-27-2019-38
Název Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Bačkovice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny se žádostí o projednání uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p., na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora stavby.

Uzavření této smlouvy je vyvoláno potřebou investora, tj. KSUSV získat oprávnění pro účely vydání územního a stavebního řízení  a následnou realizaci stavby "III/41017 Bačkovice - most. ev.č. 41015-5" mimo jiné na pozemcích par. č. 2223 - ost. plocha, ost. komunikace a par.č. 2224 - vodní plocha, koryto vodního toku, oba v k.ú. a obci Bačkovice. Zábor částí těchto pozemků vyplývá ze záborového elaborátu vyhotoveného společnosti TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřít. Tato smlouva bude sloužit jako jeden z podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Smlouva má být uzavírána jako úplatná, výše úhrady za zřízení služebnosti bude stanovena znaleckým posudkem, minimální výše náhrady za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč s tím, že k této částce bude připočtena DPH v sazbě platné v době uzavírání smlouvy. Úhradu za zřízení služebnosti bude hradit investor, stejně jako správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

Návrh smlouvy tvoří materiál RK-27-2019-38, př. 1.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora stavby, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 900 13, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora stavby, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, jejímž předmětem bude dotčení pozemků par. č. 2223 a par. č. 2224 v k.ú. Bačkovice stavbou "III/41017 Bačkovice - most. ev.č. 41015-5" dle materiálu RK-27-2019-38, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz