Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-39: Uzavření smluv na pozemky v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

RK-27-2019-39.pdf, RK-27-2019-39pr01.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-27-2019-39
Název Uzavření smluv na pozemky v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření smluv na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí v rámci akce „II/353 Nové Veselí - obchvat“.

Kraj Vysočina je investorem akce projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“, který je již realizován a jeho dokončení je plánováno na konec roku 2020. ODSH jako investor se obrátil na OM se žádostí o řešení majetkoprávní řešení akutního technického problému na stavbě. Při stavebních pracích se nyní ukázalo, že bude nutné provést odvodnění z místa nově budované silnice. Bude muset být položena meliorační drenáž, kterou bude voda odvedena do stávajícího rybníka. Tato drenáž bude uložena do pozemků par. č. 2728 s výměrou věcného břemene 175 m2 (vlastník Římskokatolická farnost Nové Veselí, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí) a do pozemku par. č. 2548 s výměrou věcného břemene 416 m2 (vlastník Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí) dle doplněného projektu projekční kanceláře Dopravní a inženýrské kanceláře, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové. Oba pozemky se nacházejí na katastrálním území Nové Veselí.  S církví je tedy potřebné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu nájemní. Nájemní vztah je předpokládán s počátkem od 1. 10. 2019 do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude úplatná. Při prvním kontaktu církev vyslovila požadavek na neúměrnou částku za zřízení věcného břemene , jednání pokračují. OM navrhuje formulaci za cenu v místě a čase obvyklou. Ta může být stanovena dohodou akceptovanou oběma staranami, popř. dle znaleckého posudku. S městysem Nové Veselí bude uzavřena smlouva o výpůjčce a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Městys vyšel vstříc a smlouvy budou smlouvy bezúplatné.  Spolufinancování tohoto projektu je zajištěno z prostředků Evropské unie.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí rady kraje uzavřít s Římskokatolickou farností Nové Veselí, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu nájemní na dočasný zábor pozemku par. č. 2728 s výměrou věcného břemene 175 m2 (140 m délka) a s Městysem Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí do pozemku par. č. 2548 s výměrou věcného břemene 416 m2 smlouvu o výpůjčce a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Oba pozemky se nacházejí na katastrálním území Nové Veselí.  

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Římskokatolickou farností Nové Veselí, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí na straně pronajímatele smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 2728 v k. ú. Nové Veselí s výměrou nájmu cca 175 m2 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu od 1. 10. 2019 do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a Římskokatolickou farností Nové Veselí, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí na straně budoucího povinného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu realizovat a provozovat meliorační drenáž na části pozemku par. č. 2728 v k. ú. Nové Veselí v rozsahu cca 175 m2 (140 bm) za úhradu ve výši v místě a čase obvyklé;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele s Městysem Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 2548 v k. ú. Nové Veselí s výměrou cca 416 m2;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného s Městysem Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí na straně budoucího povinného bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu realizovat a provozovat meliorační drenáž na části pozemku par. č. 2548 v k. ú. Nové Veselí s rozsahu cca 416 m2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz