Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-40: Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

RK-27-2019-40.pdf, RK-27-2019-40pr01.pdf , RK-27-2019-40pr02.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-27-2019-40
Název Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
Zpracoval L. Matoušková, M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o zprávu o realizaci č. 3 (dále jen „ZoR“) a zjednodušenou žádost o platbu č. 3 (dále jen „ZŽoP“) projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (dále jen „projekt“) v rámci Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020 (dále jen „OP TP“).

Kraj Vysočina realizuje tento projekt od 1. 3. 2018 s cílem zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále též „RSK“) a jí zřízených pracovních skupin a posílit zázemí sekretariátu RSK (tj. Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina) v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahují ke 3. etapě realizace projektu, tj. období 1. 3. 2019 – 31. 8. 2019.

ZoR dle materiálu RK-27-2019-40, př. 1 obsahuje informace o věcných aktivitách projektu realizovaných ve 3. etapě. Jde zejména o informace o konaných jednáních RSK a jí zřízených pracovních skupin, odborných seminářích a konferencích k možnostem čerpání v operačních programech a dalších dotačních titulech, zajištění povinné publicity, plnění monitorovacích indikátorů a další informace v souladu s aktuálně platnou verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP TP (dále jen „Pravidla“).

ZŽoP dle materiálu RK-27-2019-40, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 3. etapy. Za 3. etapu si Kraj Vysočina nárokuje výdaje v celkové výši 373 845 Kč za občerstvení na zasedání RSK, jednání pracovních skupin a odborné semináře a za osobní náklady (vč. s nimi související úhrady sociálního pojištění, zdravotního pojištění, kooperativy a cestovních příkazů) pro zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina pracujících pro projekt.

Návrh řešení

V souladu s kap. 6.1 a 6.3 Pravidel je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu a zjednodušenou, popř. závěrečnou žádost o platbu prostřednictvím systému MS 2014+, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení příslušné etapy.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-27-2019-40, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-27-2019-40, př. 2, prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-40, př. 1 a uložit Odboru regionálního rozvoje předložit zprávu o realizaci č. 3 a zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálů RK-27-2019-40, př. 1 a RK-27-2019-40, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. 

Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere zprávu o realizaci a žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-27-2019-40, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-27-2019-40, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-40, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálů RK-27-2019-40, př. 1 a RK-27-2019-40, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 27. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz