Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-41: Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-27-2019-41.pdf, RK-27-2019-41pr01.pdf , RK-27-2019-41pr02.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-27-2019-41
Název Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dohody ke Smlouvě o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), která byla uzavřena v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zjistil vlastní činností u příjemce dotace na výměnu zdroje tepla porušení čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace. Porušení uvedeného článku spočívalo, v darování nemovitosti bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina. V této nemovitosti již došlo k výměně zdroje tepla. Příjemci byla za toto porušení smlouvy stanovena finanční oprava 5 % z poskytnuté dotace v souladu se sazebníkem schváleným Radou Kraje Vysočina dne 26. 6. 2018 usnesením č. 1240/19/2018/RK.  Požadovaná částka byla krácena v rámci proplacení předložené Závěrečné zprávy. Příjemce zajistil souhlas nového vlastníka nemovitosti s plněním povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace, spočívající v podpisu návrhu dohody o převzetí závazků původního příjemce novým vlastníkem nemovitosti viz materiál RK-27-2019-41, př. 2

Výše popsané pochybení příjemce nemá vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemcem podpory dohodu k této Smlouvě.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedený případ posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu ke Smlouvě dle materiálu RK-27-2019-41, př. 2. Celé znění Smlouvy je obsahem materiálu RK-27-2019-41, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2019-41, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz