Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-44: Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

RK-27-2019-44.pdf, RK-27-2019-44pr01.pdf , RK-27-2019-44pr02.docx

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-27-2019-44
Název Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval J. Bartoš, J. Novotná
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Počátkem roku 2019, tak jako každoročně, se z iniciativy Kraje Vysočina sešli zástupci okresních mysliveckých spolků Kraje Vysočina s radním pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martinem Hyským k jednání Krajské koordinační myslivecké rady. Na tomto jednání byla mimo jiné diskutována i otázka finanční podpory spolkové činnosti v oblasti myslivosti a podpory vzdělávání, výchovy a práce s mládeží v Kraji Vysočina. Myslivost a sokolnictví byly ministerstvem kultury zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky, protože hlavní snahou myslivosti je úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochrana včetně volně žijící zvěře. Na závěr jednání se zástupci okresních mysliveckých spolků obrátili na zástupce samosprávy s žádostí o finanční pomoc na podporu spolkové činnosti, vzdělávání mládeže v oblasti myslivosti a péče o krajinu či např. pořízení výukových materiálů pro mládež (soutěž Zlatá srnčí trofej). Na základě tohoto jednání jednotlivé okresní myslivecké spolky zaslaly na Kraj Vysočina žádosti o finanční dary dle materiálu RK-27-2019-44, př. 1 v celkové výši 100 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční dary v požadované výši dle níže uvedené tabulky a uzavřít darovací smlouvu s jednotlivými žadateli dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-27-2019-44, př. 2.

Podobný způsob podpory spolkové činnosti je již řadu let praktikován u činnosti včelařů, chovatelů a zahrádkářů, proto byl nastaven stejný systém i u mysliveckých spolků.

 

Českomoravská myslivecká jednota,  z.s.,

okresní myslivecký spolek

IČO

Výše daru v Kč

Pelhřimov

67777546

20 000

Třebíč

67777864

20 000

Jihlava

67777228

20 000

Havlíčkův Brod

67777147

20 000

Žďár nad Sázavou

67777945

20 000

 

Finančními prostředky na poskytnutí darů jsou vyčleněny na kapitole Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Zemědělství, § 1037 je počítáno s finančními prostředky na podporu práce okresních mysliveckých spolků s mládeží.

Odbor regionálního rozvoje

Položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod ID O02889.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů v celkové výši 100 000 Kč dle materiálu RK-27-2019-44 na základě vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-27-2019-44, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz