Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-09: Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-27-2020-09.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-27-2020-09
Název Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen „Nemocnice“) užívají Nemocnice nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkových činností vymezených zřizovací listinou.

V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od Nemocnic nájemné, které jim je následně kompenzováno formou provozního nebo investičního příspěvku v souladu s jejich potřebami.

Usnesením č. 1472/24/2020/RK ze dne 11. 8. 2020 schválila rada kraje dodatky č. 7 a č. 13 ke smlouvám o nájmu nemovitostí uzavřenými mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací (dále jen „Nemocnice Pelhřimov“). Dodatky řeší změny v předmětu nájmu Nemocnice Pelhřimov a s tím související aktualizaci výše nájemného (změna se týká tzv. zdaňovaného nájemného ve vztahu k zákonu o DPH i tzv. nezdaňovaného nájemného) a to s účinností od 12. 8. 2020 a následně od 1. 10. 2020. V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba provést změnu výše nájemného u Nemocnice Pelhřimov a zohlednit ji v rozpočtu kraje na rok 2020, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů schválením příslušného rozpočtového opatření radou kraje.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve změně příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, v souladu se změnou nájemného dle dodatků č. 7 a č. 13 ke smlouvám o nájmu nemovitostí schválených usnesením č. 1472/24/2020/RK.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 202 660 Kč;
  • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 340 Kč určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 340 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • snížení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, o částku 202 320 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 15. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz