Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-10: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-27-2020-10.pdf, RK-27-2020-10pr01.pdf , RK-27-2020-10pr02.xls

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-27-2020-10
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) rozhodlo, na základě žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (dále jen „Nemocnice“), podané v rámci Programu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče (dále jen „Program podpory paliativní péče“), o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ (dále jen „Projekt“). Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Účelem projektu je poskytování služeb pro pacienty v rámci pilotního provozu konziliárního týmu paliativní péče v nemocnici ve formě komplexních zdravotních paliativních služeb zajišťovaných multidisciplinárním týmem. MZ vydalo v souladu s ustanovením § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4/7277/2019 pro Nemocnici ve výši 4 622 503,00 Kč dle materiálu RK-27-2020-10, př. 1. Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a je určena na úhradu výdajů souvisejících s realizací pilotního provozu. Dotace bude poskytnuta ve výši 100 % způsobilých výdajů, přičemž podíl ESF činí 77,56% a státní podíl 22,44% těchto výdajů, a je vyplácena formou zálohových plateb a doplatku po schválení Závěrečné zprávy o realizaci pilotního provozu. Dne 25. 8. 2020 byly finanční prostředky, určené na realizaci Projektu ve výši 1 849 001,20 Kč, připsány na bankovní účet kraje u ČNB. Jedná se o druhou zálohovou platbu. Dotace je určena pouze na neinvestiční výdaje. Termín ukončení předpokládaného pilotního provozu je 28. 2. 2021.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice ve výši neinvestiční účelově určené dotace poukázané MZ na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 1 849 001,20 Kč určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ÚZ 104135022 – podíl SR ve výši 414 915,87 Kč a ÚZ 104535023 – podíl ESF ve výši 1 434 085,33 Kč).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ve výši 1 849 001,20 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 849 001,20 Kč určenou na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-27-2020-10, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 15. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz