Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-12: Finanční podpora na specializovaný kurz „Osteosyntéza u dětí“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

RK-27-2020-12.pdf, RK-27-2020-12pr01.pdf , RK-27-2020-12pr02.doc , RK-27-2020-12pr03.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-27-2020-12
Název Finanční podpora na specializovaný kurz „Osteosyntéza u dětí“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval L. Charvátová, K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Společnost Soggiorno, s.r.o. (dále také „Společnost“) požádala o finanční podporu na pořádání specializovaného kurzu „Osteosyntéza u dětí“, který se bude konat 21. října 2020 v Jihlavě.

V roce 2018 vznikl modulární cyklus specializovaných kurzů v oblasti praktických dovedností zaměřených na řešení úrazových stavů v oblasti chirurgie, ortopedie a traumatologie. Kurzy jsou zaměřeny na praktický nácvik základních operačních postupů s použitím implantátů a instrumentárií na umělých kostech a jsou pořádány na principu rotace přímo v daných krajských regionech. Kurzy jsou vedeny předními odborníky v dané problematice v ČR a mají současně charakter celoživotního vzdělávání všech lékařů zabývajících se problematikou poranění pohybového aparátu. Jedním z nejvíce žádaných kurzů je kurz Osteosyntéza u dětí. Zájem o tuto problematiku je nejen z řad mladých lékařů, ale i služebně zkušenějších.

Žádost o poskytnutí finanční podpory je obsažena v materiálu RK-27-2020-12, př. 1. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-27-2020-12, př. 2.

Návrh řešení

Finanční dar lze poskytnout z kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

K určení výše příspěvku postupoval odbor zdravotnictví obdobně jako u vzdělávacích akcí zajišťovaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina v roce 2020 a 2019 a navrhuje rozhodnout o finančním daru ve výši 50 000 Kč.

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy pro společnost Soggiorno, s.r.o., dle materiálu RK-27-2020-12, př. 2.

Příslušnost rady kraje rozhodnout o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech je dána ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02997 (příloha č. 3 tohoto materiálu).

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ve výši 50 000 Kč společnosti Soggiorno, s.r.o.,  IČO: 29385237, se sídlem
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-12, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 15. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz