Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-15: 5. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

RK-27-2020-15.pdf, RK-27-2020-15pr01.pdf , RK-27-2020-15pr02.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-27-2020-15
Název 5. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Projekt  Transformace Kamélie Křižanov II. byl podán do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) dne 27. července 2017. Cílem projektu je výstavba dvou objektů pro bydlení a objektu pro denní aktivity v Novém Městě na Moravě a dvou objektů pro bydlení ve Žďáru nad Sázavou, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat 12 klientům s mentálním a kombinovaným postižením službu domova pro osoby se zdravotním postižením a 12 klientům službu chráněné bydlení.

Dne 25. 4. 2019 byla poskytovatelem dotace z IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 81 000 000 Kč. Celkový rozpočet projektu činí 93 420 829,88 Kč. Rozdíl mezi celkovým rozpočtem projektu a celkovou výší dotace činí nezpůsobilé výdaje (cena znaleckých posudků, poplatky atd.) a povinný 10 % podíl příjemce na způsobilých výdajích.

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 31. 7. 2020 ukončena 5. etapa projektu pod názvem Etapa dostavby vnitřních prostorů, která probíhala od 1. 5. 2020. Z této etapy byla zpracována v systému MS2014+ Zpráva o realizaci, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-27-2020-15, př. 1 a Zjednodušená žádost o platbu jako materiál RK-27-2020-15, př. 2. Výše způsobilých výdajů za  5. etapu projektu činí 16 935 673,01 Kč, přičemž dotace za tuto etapu je požadována ve výši 15 242 105,70 Kč.

V průběhu páté etapy pokračovaly stavební práce na dříve pořízených pozemcích v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou. Hlavní objem stavebních prací byl realizován v podobě instalace vnitřních rozvodů a technického vybavení, položení a zateplení podlahových ploch, montáže vnitřního a vnějšího zateplení, provádění vnitřních omítek a venkovních fasád. Dále bylo započato s výstavbou oplocení a zpevněných ploch. Kompletní Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, budou odeslány elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2020-15, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-15, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II., a uložit odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2020-15, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-15, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 18. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz