Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-17: Uzavření dodatků s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“

RK-27-2020-17.pdf, RK-27-2020-17pr01.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-27-2020-17
Název Uzavření dodatků s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
Zpracoval P. Poulová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě usnesení rady kraje č. 0878/16/2020/RK byl odboru sociálních věcí udělen souhlas se zpracováním projektové žádosti projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“ a to v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci a výzvy č. 30_20_010.

Projekt je zaměřen na zajištění úhrady části nákladů za obědy dětí/žáků mateřských škol, základních škol, popř. žáků nižších stupňů víceletých gymnázií, ve věku od 3 do 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi, a to ve školním roce 2020/21. Do projektu se přihlásilo 67 partnerů (škol a školských zařízení). Předpokládaná částka neinvestiční dotace pro školní rok 2020/21 činí 6 025 553,10 Kč.

Usnesením rady č. 1093/19/2020/RK ze dne 9. 6. 2020 byly schváleny Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem u všech 67 partnerů.  

Cílovou skupinou projektu mohou být pouze děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v době ověřování způsobilosti Úřadem práce. Termín tohoto ověřování byl v předchozích letech stanoven na období "květen - červen". MPSV nyní nově stanovilo termín ověřování na na období "červen – září 2020 a leden 2021".

Tyto dodatky řeší změnu v čl. III. smlouvy období ověřování těchto osob z původního období "květen - červen 2020" na období "červen – září 2020 a leden 2021".

Dodatek u partnera Základní škola Polná také mění číslo účtu zřizovatele.

Předmětem materiálu je uzavření jednotlivých dodatků dle přílohy materiálu RK-27-2020-17, př. 1. k partnerských smlouvám.

Návrh řešení

Z důvodu potřeby splnit podmínku výzvy pro realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“ navrhujeme radě kraje rozhodnout uzavřít jednotlivé dodatky o partnerství s konkrétními partnery dle materiálů RK-27-2020-17, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatky smlouvy s konkrétními partnery dle materiálu RK-27-2020-17, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz