Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-21: 1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace

RK-27-2020-21.pdf, RK-27-2020-21pr01.pdf , RK-27-2020-21pr02.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-27-2020-21
Název 1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 13. 2. 2018 Rada Kraje Vysočina schválila usnesením č. 0235/05/2018/RK podání projektové žádosti projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace" do výzvy č. 77 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) o celkovém rozpočtu 3 300 000 Kč. Projekt spočívá v nákupu 3 vícemístných automobilů se speciální úpravou pro dopravu klientů upoutaných na vozík. Automobily budou sloužit pro ambulantní služby, které v rámci procesu transformace vzniknou tak, aby bylo možné dopravovat do těchto služeb klienty s mentálním postižením a přidruženým tělesným hendikepem z transformovaných domácností do sociálně terapeutické dílny nebo denního stacionáře ve Světlé nad Sázavou, v Jihlavě nebo v Třešti. Projekt byl podán do IROP 19. 2. 2018 a dne 13. 1. 2020 Kraj Vysočina obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace v požadované výši.

Dle stanoveného harmonogramu  projektu byla dne 31. 8. 2020 ukončena 1. etapa projektu, která probíhala od 1. 7. 2019. Z této etapy byla zpracována v systému MS2014+ Zpráva o realizaci, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-27-2020-21, př. 1 a  Zjednodušená žádost o platbu jako materiál RK-27-2020-21, př. 2. Kompletní Zpráva o realizaci a Žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, budou odeslány elektricky prostřednictvím systému MS2014+, nejpozději do 29. 9. 2020. Podání vyžaduje elektronický podpis statutárního zástupce.

V průběhu prvního monitorovacího období došlo k přípravě a realizaci veřejné zakázky na nákup automobilu s úpravou pro přepravu klientů na invalidním vozíku do denního stacionáře, který byl nově vybudován v rámci procesu úplné transformace Domova Kamélie Křižanov, p. o. v Třešti. S vítězným dodavatelem byla dne 26. 8. 2020 uzavřena smlouva a došlo k předání automobilu.
Celková výše způsobilých výdajů v rámci 1. etapy projektu činí 800 000 Kč, z toho výše požadované dotace za 1. etapu projektu činí 720 000 Kč (90% ze způsobilých výdajů). Bližší informace o  průběhu této etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v materiálech RK-27-2020-21, př. 1 (Zpráva o realizaci) a RK-27-2020-21, př. 2 (Zjednodušená žádost o platbu).
Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu  RK-27-2020-21, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-21, př. 2 za 1. etapu projektu, a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2020-21, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-21, př. 2 za 1. etapu projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky

prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz