Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-26: Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

RK-27-2020-26.pdf, RK-27-2020-26pr01.pdf , RK-27-2020-26pr02.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-27-2020-26
Název Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Na základě provedené veřejnosprávní kontroly u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČO 00167959 za rok 2019, která se konala ve dnech 15. – 19. 6. 2020, zjistil odbor kontroly nesprávné použití prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb. Tímto postupem se organizace dopustila porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 odst. 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Dne 31. 8. 2020 zaslala organizace žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uvedenou v materiálu RK-27-2020-26, př. 2.

Návrh řešení

Dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.

Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., může zřizovatel z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti příspěvkové organizace podané do 1 roku od uložení odvodu.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh na uložení odvodu do rozpočtu kraje výše uvedené příspěvkové organizaci ve výši neoprávněně použitých finančních prostředků, tj. v částce 1 250 Kč dle materiálu RK-27-2020-26, př. 1. Příspěvková organizace hradí uložené sankce ze svého rezervního fondu. Stav rezervního fondu u této organizace k 31. 7. 2020 je 111 521,19 Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu dále předkládá radě kraje povolení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, a to na základě žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně s tím, že nedostatky byly v rámci plnění nápravných opatření odstraněny a byla přijata příslušná opatření, aby se již neopakovaly.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Odbor kontroly

nemá k materiálu připomínky.

Návrh usnesení ukládá

odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČO 00167959, dle materiálu RK-27-2020-26, př. 1;

povoluje

na základě žádosti dle materiálu RK-27-2020-26, př. 2 prominout odvod za porušení rozpočtové kázně Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČO 00167959, ve výši 1 250 Kč dle materiálu RK-27-2020-26, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz