Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-29: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-27-2020-29.pdf, RK-27-2020-29pr01.xls

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-27-2020-29
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále také „muzeum“), která byla organizaci poskytnuta na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“.

Projekt byl realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. K podepsání smlouvy o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj došlo dne 8. 4. 2019, účinnost smlouvy nastala dne 17. 4. 2019 jejím zveřejněním v registru smluv. Celkový rozpočet projektu pro muzeum byl ve výši 23 461,24 EUR, tj. cca 600 000 Kč při kurzu 25,64 Kč/EUR (finanční spoluúčast muzea je ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu odpovídající částce cca 90 000 Kč). Celková výše předpokládané dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu byl 19 942,05 EUR, tj. cca 511 314,16 Kč.

V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0302/04/2019/ZK ze dne 18. 6. 2019 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 600 000 Kč za účelem krytí celkových výdajů projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“. Zápůjčka bude vrácena v plné výši nejpozději v termínu do 31. 12. 2020.

V souvislosti se smlouvou vrátilo muzeum dne 8. 9. 2020 na účet kraje část zapůjčených finančních prostředků ve výši 489 515,72 Kč odpovídající evropskému podílu na realizaci projektu.  Přehled výše poskytnutých dotací a poskytnutých a splacených zápůjček je obsahem materiálu RK-27-2020-29, př. 1.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 489 515,72 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz