Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-32: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje

RK-27-2020-32.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-27-2020-32
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč, určenou na činnost krajského úřadu v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.

Na základě žádosti Ministerstva vnitra bylo rozhodnuto Ministerstvem financí poskytnout neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých kraji, dotčeným obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím na území Kraje Vysočina v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje vyhlášených na dny 2. října 2020 a 3. října 2020. Pro Kraj Vysočina byly uvolněny prostředky v celkové výši 43 301 000 Kč, z toho 200 000 Kč je určeno na činnost krajského úřadu.

Návrh řešení

Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na úhradu výdajů vzniklých kraji v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.

Stanoviska Oddělení řízení lidských zdrojů

souhlasí s návrhem usnesení.

 

Oddělení hospodářské správy

souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Oddělení hospodářské správy, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz