Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-37: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)

RK-27-2020-37.pdf, RK-27-2020-37pr01.xlsx

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-27-2020-37
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)
Zpracoval H. Šimonová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol.

Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou určeny na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Jedná se o VII. etapu zahrnující období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 (ex post) a od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.

Právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku mohly podat podklady k žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace MŠMT. MŠMT podklady vyhodnotilo a vygenerovalo pro kraj seznam podpořených škol pro podání souhrnné žádosti o dotaci, kterou OŠMS odeslal na MŠMT. Rozhodnutím č. 17741/2020-29 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky na odpovídající období roku 2020 v celkové výši 2 893 997 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálu RK-27-2020-37, př. 1. Dotace je poskytována ve výši 39 Kč pro období leden – červen 2020 a 38 Kč pro období září – prosinec 2020 na zvolený kvantitativní indikátor, kterým je počet kilometrů pro cestu z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) v celkové výši 2 893 997 Kč;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2020-37, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši 2 893 997 Kč na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa), (UZ 33 070).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 893 997 Kč dle materiálu RK-27-2020-37, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2020-37, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz