Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-38: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020

RK-27-2020-38.pdf, RK-27-2020-38pr01.xls

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-27-2020-38
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020
Zpracoval A. Vlachová, D. Kahounová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 a jejich zprostředkování právnickým osobám.

Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku dětí, žáků a studentů využitelných při stanovení podpůrných opatření, specifikaci jejich vzdělávacích potřeb, vymezení adekvátní podpory ve vzdělávání, což povede ke zkvalitnění služeb školských poradenských zařízení.

Do rozvojového programu se přihlásily 2 právnické osoby, které vyhověly vyhlášeným podmínkám. Částka požadovaných dotací činila v součtu 598 104 Kč. MŠMT žádosti vyhodnotilo a rozhodnutím č. MSMT-30535-10/2020-2 poskytlo kraji finanční prostředky v celkové výši 556 684 Kč s účelovým určením pro právnické osoby uvedené v materiálu RK-27-2020-38, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 v celkové výši 556 684 Kč;
  • schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizací zřizované krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 dle tabulky 1 materiálu RK-27-2020-38, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program  Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 dle materiálu RK-27-2020-38, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 556 684 Kč – na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020“ (ÚZ 33040).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 v celkové výši 556 684 Kč;
  • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 dle tabulky 1 materiálu RK-27-2020-38, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2020-38, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz