Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-41: Věcný dar školským příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina – bezdotykové stojany na dezinfekci

RK-27-2020-41.pdf, RK-27-2020-41pr01.xlsx , RK-27-2020-41pr02.doc

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-27-2020-41
Název Věcný dar školským příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina – bezdotykové stojany na dezinfekci
Zpracoval R. Šalandová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí stojanů na dezinfekci školám na podporu omezení šíření COVID 19. Na základě potřeby škol zřizovaných Krajem Vysočina pořídil kraj bezdotykové stojany na dezinfekci rukou v počtu 33 ks (jednotková cena činí 5 795,90 Kč včetně DPH). Stojany v celkové hodnotě 191 264,70 Kč jsou určeny pro 15 krajských škol, kde napomohou eliminovat riziko šíření onemocnění COVID 19 mezi žáky.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného navrhuje OŠMS předat stojany na dezinfekci příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-27-2020-41, př. 1, a to formou daru určeného na pomoc při omezení šíření onemocnění COVID 19 v populaci. Vzor darovací smlouvy je obsažen v materiálu RK-27-2020-41, př. 2.

Příslušnost rady kraje je dána ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout školám uvedeným v materiálu RK-27-2020-41, př. 1 věcné dary dle materiálu RK-27-2020-41, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-41, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz