Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-42: Návrh na zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

RK-27-2020-42.pdf, RK-27-2020-42pr01.zip , RK-27-2020-42pr02.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-27-2020-42
Název Návrh na zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
Zpracoval J. Kalina
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Výměník je součástí budovy č.p. 295 na pozemku par.č. 1672/1 v k.ú. Pelhřimov ( v 1.NP části PAM). Jedná se o hlavní lůžkovou budovu obsahující i Pavilon akutní medicíny. Příspěvková organizace Nemocnice Pelhřimov dlouhodobě upozorňuje na problémy tepelného výměníku pro Hlavní lůžkovou budovu obsahující i Pavilon akutní medicíny. Již od roku 2018 je potřeba kompletní rekonstrukce tohoto technologického celku zahrnuta v Zásobníku akcí, její realizace však byla dosud odkládána.

Stav armatur, koroze potrubí a opotřebení čerpadel nedovolí již déle odkládat realizaci kompletní rekonstrukce. Defekty čerpadel, únik vody prorezlými trubkami, jejichž opravy jsou komplikovány nefunkčními kulovými ventily, jsou stále častější, rozsáhlejší a nákladnější. Vzhledem k nefunkčnosti a opotřebení armatur nelze zajistit plnohodnotnou realizaci opatření požadovaných krajskou hygienickou stanicí při boji s legionellou (nelze provádět odkalení, uzavírání okruhů a čištění filtrů na jednotlivých větvích).

Rekonstrukci výměníků doporučuje i Studie tepelného hospodářství Nemocnice Pelhřimov, kterou zpracovala Energetická agentura Vysočiny v roce 2018, viz materiál RK-27-2020-42, př. 2.

Předmětem akce by mělo být i posouzení a doplnění sytému měření a regulace, aby uživatel dokázal hospodárně řídit provoz celého objektu a sledovat v reálném čase spotřebu energií.

Aktuální stav výměníku zdokumentován fotografiemi viz materiál RK-27-2020-42, př. 1.

Návrh řešení

OM navrhuje přistoupit k rekonstrukci výměníku systematicky a komplexně. Aktualizovat energetické potřeby objektu ve vazbě na současný a do budoucna předpokládaný provoz a zohlednění dosud provedených a plánovaných stavebních zásahů majících dopad do energetiky objektu. Po aktualizaci těchto vstupních limitujících parametrů vypracovat projekt nového výměníku včetně měření a regulace.

Pro zahájení projektových prací a realizaci opatření k odstranění havárie a pro její profinancování
je nutné rozhodnout o zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví. Finanční krytí nově zařazené akce bude možné v roce 2020 zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví. Odbor majetkový bude navrhovat v rámci návrhu rozpočtu kraje pro rok 2021 alokovat potřebné finanční prostředky na realizaci - cca 6 mil. Kč
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.
Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví  souhlasí se zařazením nové akce "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí se zařazením nové akce "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví. Rekonstrukci výměníku doporučujeme včetně posouzení a doplnění systému MaR. 

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

zařadit novou akci "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 8. 2020), Odbor majetkový (31. 10. 2020)
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz