Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-44: Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou

RK-27-2020-44.pdf, RK-27-2020-44pr01.xls , RK-27-2020-44pr02.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-27-2020-44
Název Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o darování pozemků v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou městysi Štěpánov nad Svratkou.

Městys Štěpánov nad Svratkou provedl opravu a výstavbu chodníků podél silnice č. II/387 v průjezdním úseku městyse Štěpánov nad Svratkou. Souhlas byl udělen prostřednictvím smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi Krajem Vysočina a městysem Štěpánov nad Svratkou dne 24. 4. 2015. Geometrickým plánem č. 626-113/2019 byl stav po stavbě zachycen a zapsán do katastru nemovitostí. 

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat městysi Štěpánov nad Svratkou pozemky pod chodníky dle materiálu RK-27-2020-44, př. 1.

Záměr darovat pozemky městysi Štěpánov nad Svratkou je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o zveřejnění darování pozemků a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o majetkoprávním vypořádání.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Souhlasí s darováním.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-44, př. 1 do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-44, př. 1;

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz