Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-46: Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na projekční práce

RK-27-2020-46.pdf, RK-27-2020-46pr01.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-27-2020-46
Název Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na projekční práce
Zpracoval J. Pelikán
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky na projekční práce.

Kraj Vysočina jako zřizovatel Muzea Vysočiny Pelhřimov v jehož správě je hrad Kámen. V areálu hradu Kámen se při realizace akce "Muzeum vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen" po odstranění stávající budovy z 70-tých let prováděl archeologický průzkum, který chce zachovat významné archeologické nálezy. Podle Předběžné zprávy o archeologickém průzkumu, vypracované panem Mgr. Davidem Zimolou a následných konzultací, se doporučuje zachovat: severní zeď, patu klenby, kamennou studnu s přepadem. Vzhledem k těmto skutečnostem byla pozastavena stavba dokud nebude zpracovaná změnová projektová dokumentace v potřebném rozsahu a nebude povolena změna stavby před dokončením stavebním úřadem městského úřadu Pacov.

Současnou realizační projektovou dokumentaci vpracoval  Ing. Petr Všetečka.

Návrh řešení

Projektovou dokumentaci je nutné předělat, protože archeologické nálezy jsou v kolizi s plánovanými základy a nosnou zdí.

OM oslovil projektanta jak ve věci přepracování projektové dokumentace tak ve věci výkonu autorského dozoru stavby.

OM dostal od projektanta Ing. Petra Všetečky nabídku na vypracování aktualizované projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povelení.

Termín dokončení PD pro stavební povolení je 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace včetně BOZP je 349 500 Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru je 750 Kč/hod bez DPH. Předpokládaný rozsah je 300 hodin.

S ohledem na autorství projektové dokumentace je navrhováno rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce na akci "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum hradu Kámen - změna stavby před dokončením" dodavateli Ing. Petr Všetečka, Vackova 83712, 612 00 Brno, IČ: 499 33 027 za nabídnutou cenu  projektových prací 349 500 Kč bez DPH a výkon autorského dozoru za 750 Kč/hod bez DPH a uzavřít Smlouvu o provedení veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-27-2020-46, př. 1.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR souhlasí se zadáním dílčích úprav projektu dle potřeb probíhající stavby. Provádění autorského dozoru autorem projektu u předmětné stavby považuje OKPPCR za samozřejmé a standardní.

Návrh usnesení rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce na akci "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum hradu Kámen - změna stavby před dokončením" dodavateli Ing. Petr Všetečka, Vackova 83712, 612 00 Brno, IČ: 499 33 027 za nabídnutou cenu projektových prací 349 500 Kč bez DPH a výkon autorského dozoru za 750 Kč/hod bez DPH a uzavřít Smlouvu o provedení veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-27-2020-46, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický (26. 6. 2020), Odbor majetkový (30. 9. 2020)
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz