Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-47: Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N/18/20 na pozemky zahrnuté do záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

RK-27-2020-47.pdf, RK-27-2020-47pr01.doc

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-27-2020-47
Název Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N/18/20 na pozemky zahrnuté do záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N18/20 na části pozemků zahrnutých do záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“.

Kraj Vysočina uzavřel s ČR - Státním pozemkovým úřadem nájemní smlouvu č. 70N18/20 na části pozemků zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“. Následně uzavřel Kraj Vysočina  s ČR - Státním pozemkovým úřadem k této nájemní smlouvě Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu nájmu, v souvislosti s uzavřenou smlouvou o bezúplatném převodu pozemků č. 1004971920 na převod některých pozemků, které byly pronajaty uvedenou nájemní smlouvou.

Na stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat“ bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moc dne 30. 10. 2019. Ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení došlo ke zvýšení nájemného pozemků uvedených v nájemní smlouvě č. 70N18/20.

Z tohoto důvodu je nutné uzavřít dodatek k nájemní smlouvě, kterým se mění výše ročního nájemného po nabytí právní moci stavebního povolení.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a ČR - Státním pozemkovým úřadem Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N18/20, kterým se změní výše ročního nájemného dle  materiálu RK-27-2020-47, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N18/20 dle materiálu RK-27-2020-47, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz