Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-48: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

RK-27-2020-48.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-27-2020-48
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina průběžně řeší nevypořádané pozemky pod silnicemi II. a III. třídy. Od fyzických a právnických osob jsou pozemky podle dosažených dohod vykupovány zpravidla za 125 Kč/m2. V kapitole Nemovitý majetek jsou na § 3639 alokovány finanční prostředky ve výši 4 mil. Kč. Výše alokace byla provedena s ohledem na rozsah výkupů v posledních letech a s tím, že byl předpoklad získání státní dotace a jejího zapojení do rozpočtu. Program na částečnou kompenzaci výdajů krajů spojených s řešením "staré zátěže" nebyl Ministerstvem financí v letošním roce vyhlášen. V letošním roce se daří vykupovat pozemky ve větším rozsahu a stávající alokace již nepokrývá předpokládané výdaje.

Alokovaná částka byla navýšena usnesením 1578/25/2020/RK o částku 2 000 000 Kč. Další finanční prostředky byly na výkupy pozemků přesunuty v rámci vnitřního rozpočtového opatření - plánované výdaje určené na pořízení studií a technických pomocí nebudou plně čerpány. Ani toto navýšení nepokryje potřebu plateb za dohodnuté výkupy. V současné době je třeba hradit mimo běžných výkupů pozemků pod stávajícími silnicemi i část kupní ceny za pozemky, pod stavbami financovanými částečně ze Státního fondu dopravní infrastruktury - obchvat Brtnice (kraj se podílí cca 10 %).

 

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (ORJ 8000) o částku 2 000 000 Kč určenou na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků při současném snížení přílohy M1 – Školství (ORJ 8001) o částku 2 000 000 Kč.

Snížení přílohy M1 - Školství neohrozí přípravu a realizaci zařazených stavebních akcí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 – Školství o částku 2 000 000 Kč určenou na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 15. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz