Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-51: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"

RK-27-2020-51.pdf, RK-27-2020-51pr01.pdf , RK-27-2020-51pr02.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-27-2020-51
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu“.

Předmětem veřejné zakázky jsou dispoziční úpravy části 2.NP objektu Pavilonu akutní medicíny (PAM) v Nemocnici Pelhřimov, p. o. Realizací prací vznikne nové pracoviště urgentního příjmu. Dále bude sloučeno dětské a dospělé LSPP, aby mohla nemocnice realizovat jednotný příjem pacientů.

Zahájení stavebních úprav se předpokládá v září 2020, dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději 210 dnů ode dne předání staveniště.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem, zpracovaným projekční kanceláří SVIŽN s.r.o., Milady Horákové 298/123, Praha 6, IČO 033 01 087, a to v částce 19 200 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 335/2019 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr zhotovitele bylo použito otevřené řízení, které bylo zahájeno dne 26. 5. 2020 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 26. 6. 2020 v 10.00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel celkem 6 nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne bez zbytečného odkladu. Všechny nabídky vyhověly požadavkům ZZVZ.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu čtyř jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti prvních dvou dodavatelů s nejnižší nabídkovou cenou. Na základě vyhodnocení nabídek podle stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou.

O průběhu jednání byly vyhotoveny protokoly a zpráva, které jsou obsahem materiálů RK-27-2020-51, př. 1 a RK-27-2020-51, př. 2.

Návrh řešení

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, IČO 005 58 010 s nabídkovou cenu 14 943 310,35 Kč bez DPH. Pořadí určené hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria je uvedeno ve Zprávě o hodnocení nabídek ze dne 7. 9. 2020, která je součástí materiálu RK-27-2020-51, př. 2.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-27-2020-51, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, IČO 005 58 010 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 25. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz