Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-52: Návrh dodatků nájemních smluv uzavíraných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

RK-27-2020-52.pdf, RK-27-2020-52pr01.pdf , RK-27-2020-52pr02.pdf , RK-27-2020-52pr03.doc , RK-27-2020-52pr04.docx

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-27-2020-52
Název Návrh dodatků nájemních smluv uzavíraných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o souhlas s uzavřením dodatků nájemních smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. Adekvátně se dá dovodit, že změny takových uzavřených smluv podléhají také souhlasu rady kraje. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. Udělení souhlasu se týká organizací zřizované Krajem Vysočina:

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2 - jejímž obsahem je poskytnutí slevy nájemného nájemci - FABES, s.r.o. za dobu od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020 ve výši 30 % - tj. 14 954 Kč.

Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace

Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1 - jejímž obsahem je poskytnutí slevy nájemného nájemci - GM spol. s r.o. za dobu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 30 % - tj. 8 327 Kč. 

Návrhy obou dodatků reagují na žádosti nájemců z důvodu uzavření provozovny nájemce v důsledku přijatých mimořádných opatření orgánů státní správy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID - 19, čímž byl nájemce omezen v užívání předmětu nájmu k účelu sjednanému ve Smlouvě.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením dodatků smluv dle materiálů RK-27-2020-52, př. 3, RK-27-2020-52, př. 4.

.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR na základě projednání požadavků na úpravu nájemní smlouvy s řediteli obou příspěvkových organizací souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dle materiálů RK-27-2020-52, př. 3RK-27-2020-52, př. 4.

Odpovědnost Odbor majetkový (18. 9. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (30. 9. 2020)
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz