Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-53: Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

RK-27-2020-53.pdf, RK-27-2020-53pr01.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-27-2020-53
Název Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Zpracoval N. Širmerová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje svým usnesením 0708/13/2019/RK dne 23. 4. 2019 rozhodla uzavřít smlouvu o  budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu ,,Rozšíření vodovodního řádu k parcelám č. 304/15 a 304/18 k.ú. Vlásenice u Pelhřimova " na pozemku par.č. 1209/1 v k.ú. Vlásenice u Pelhřimova a obcí Pelhřimov mezi Krajem Vysočina a panem Lubošem Starým. Nyní budoucí oprávněný požádal o změnu trasy, je tedy nutné  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Nedojde k  dotčení dalších než dříve schválených pozemků Kraje Vysočina, pouze se mění trasa vodovodního řadu, jejíž zákres je nedílnou součástí smlouvy.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje rozhodnout uzavřít dodatek k uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti a Lubošem Starým na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřené na základě usnesení 0708/13/2019/RK jehož obsahem je změna trasy vodovodního řádu dle materiálu RK-27-2020-53, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz