Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-56: Stavební záměr Domov Lidmaň - objekt bydlení

RK-27-2020-56.pdf, RK-27-2020-56pr01.zip

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-27-2020-56
Název Stavební záměr Domov Lidmaň - objekt bydlení
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 - Sociální věci je zařazena akce "Domov Lidmaň - objekt bydlení". K řešení tohoto záměru bylo uskutečněno několik jednání a navržené řešení je předkládáno radě kraje k projednání.

Předmětem stavebního záměru je prověření možnosti výstavby a užívání nového ubytovacího objektu pro klienty Domova Lidmaň. Součástí zpracovaných podkladů je stanovení dosažitelných parametrů nového objektu – prostorových, kapacitních, uživatelských a provozních. Návrh řešení je volen formou novostavby nového přízemního nepodsklepeného objektu s možností využití půdy k vytvoření skladového zázemí provozu. Objekt by měl nahradit ubytování klientů, kteří jsou v současné době ubytováni v nevyhovujícím objektu areálu Domova Lidmaň a který je v havarijním stavu. OM zajistil v rámci technické pomoci vypracování návrhu řešení ve standardu investičního záměru firmou PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Pelhřimov. 

S ohledem na to, že v areálu domova není vhodné, dostatečně velké místo pro umístění budovy, byl ve spolupráci s vedením domova a starostou obce Lidmaň vytipován vhodný pozemek v bezprostřední blízkosti areálu, který je ve vlastnictví obce. Dle předjednání je předpoklad získání pozemku kupní smlouvou za cenu 125 Kč/m2 do vlastnictví kraje.

Budova je navržena jako přízemní nepodsklepená, zastřešená sedlovou resp. valbovou střechou s  konstrukcí v části s vázaným krovem, v části příhradovými dřevěnými vazníky vytvářející v  části půdy volný prostor pro skladové prostory. Krytinu bude tvořit plechová falcovaná systémová krytina. Konstrukčně je budova navržena v tradiční zděné technologii se zastropením železobetonovými panely. Založení se předpokládá na průběžných základových pasech.

Hlavní vstup do budovy je orientován k přilehlé místní obslužné komunikaci.  K hlavnímu vstupu přiléhá centrální část vnitřní dispozice objektu tvořená kanceláří, šatnou personálu s hygienickým zázemím, technické provozní místnosti a příruční sklad imobilních prostředků včetně skladů čistého a špinavého prádla. Součástí centrální části budovy bude ve směru do zahrady společenská místnost klientů doplněná venkovním krytým posezením.

Stavební záměr byl vypracován ve spolupráci s uživatelem a jeho konečná verze byla odsouhlasena ředitelem Domova Lidmaň a projednána na úrovni náměstků hejtmana Ing. Martina Kukly, Mgr. Pavla Fraňka a OSV. Předkládaný stavební záměr potvrdil možnost realizace této investiční akce. Financování je uvažováno z rozpočtu kraje. Předpokládá se, že bude prověřena možnost získání dotací z programů zelených úspor energií.

Odhadované náklady jsou ve výši 34,9 mil. Kč bez DPH, včetně inženýrských objektů a bez vnitřního vybavení.

Návrh řešení

OM předkládá radě kraje stavební záměr na výše uvedenou akci k projednání. Vlastní stavební záměr včetně výkresové dokumentace je obsahem materiálu RK-27-2020-56, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá schválení předloženého stavebního záměru.

Schválení stavebního záměru je předpokladem pro zahájení projektových prací na základě zadávacího řízení na služby a následně zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Zahájení realizace akce je předpokládáno ve druhé polovině roku 2021 za předpokladu zajištění finančního krytí z rozpočtu kraje.

Odbor majetkový zahájí jednání s obcí Lidmaň o podmínkách převodu části pozemku z vlastnictví obce do vlastnictví kraje s předpokladem uzavření budoucí kupní smlouvy.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Objekt typu OKAL v areálu Domova Lidmaň je zastaralý (za hranicí životnosti) a nevyhovující. Není vhodný ani k rekonstrukci nebo k přestavbě. V současné době je obydlen klienty a z provozního hlediska je vhodnější nahradit jej výstavbou objektu mimo areál. Navržené řešení splňuje tyto nároky, na území kraje však zůstává otevřený problém nerovnoměrně rozložené sítě. Nejextrémnější rozdíly jsou mezi okresem Pelhřimov (317  lůžek pobytových služeb pro klienty s mentálním postižením) a okresem Jihlava (v minulosti pouze týdenní stacionář a žádná lůžka s trvalým pobytem – obyvatelé z Jihlavska jsou dlouhodobě umísťováni do zařízení v jiných okresech; po transformaci pouze 36 lůžek pobytových služeb pro klienty s mentálním postižením, na která se z Domova ve Zboží a z Domova Kamélie Křižanov vrací obyvatelé především původem z Jihlavska a v případě uvolnění kapacity budou tato lůžka k dispozici uspokojení dlouhodobé poptávky klientů z Jihlavska). V minulosti byl v Lidmani i v Černovicích z důvodu spádového území v původním Jihočeském Kraji a z důvodu vysoké koncentrace kapacity umístěn velký počet klientů z území mimo okres Pelhřimov. Konkrétně z okresu Jihlava je to 6 klientů v Lidmani a 8 klientů v Černovicích.

Odbor informatiky

Odbor informatiky nemá připomínky k tomuto záměru. Upozorňuje však na dlouhodobý problém s datovou konektivitou v této lokalitě a tato skutečnost by mohla negativně ovlivnit provoz tohoto zařízení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere na vědomí navržený záměr. Upozorňuje na situaci, že v současné době probíhá proces sloučení organizací Kopretina Černovice a Domov Lidmaň a záměr by měl být posouzen z celkového pohledu na směřování sloučené organizace i z pohledu struktury klientů a jejich začlenění do společnosti (zejména možnost obsloužit vybrané klienty službou chráněného bydlení, spojenou s vhodnou lokalizací).

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. V případě, že bude radou kraje schválen stavební záměr akce „Domov Lidmaň – objekt bydlení“, bude třeba finanční prostředky (cca 35 mil. Kč bez DPH) nárokovat při sestavování rozpočtu kraje na dobu realizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Sociální věci.

Odbor regionálního rozvoje

ORR bere materiál na vědomí, vzhledem k pravděpodobné možnosti získání finančních prostředků EU je nutné jednotlivé kroky projektové přípravy konzultovat s ORR ve vazbě na energetický standard zamýšlené stavby apod.

Návrh usnesení schvaluje

stavební záměr „Domov Lidmaň - objekt bydlení" dle materiálu RK-27-2020-56, př. 1;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit:

  • jednání s obcí Lidmaň o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Lidmaň;
  • projektovou přípravu stavebního záměru „Domov Lidmaň - objekt bydlení“ v rozsahu schváleného stavebního záměru.
Odpovědnost Odbor majetkový (30. 9. 2020), Odbor majetkový (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz