Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-58: Žádost ve věci zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec

RK-27-2020-58.pdf, RK-27-2020-58pr01.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-27-2020-58
Název Žádost ve věci zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením 0903/16/2020/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít se společností Rodinný pivovar BERNARD a.s. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na vybudování a provozování "Výtlačného řadu Rodinného pivovaru BERNARD, a.s.", kterým budou dotčeny pozemky par. č. 2453/1, par. č. 1496/131, par. č. 1496/160, par. č. 2462/1, a par. č. 2539/1 v k.ú. Humpolec. Smlouva byla předložena dne 21. 5. 2020 k podpisu žadateli. Dosud smlouva není podepsaná a žadatel podáním ze dne 17. 8. 2020 požádal o snížení úhrady za zřízení služebnosti. Současně požádal o uzavření další smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na dotčení dalšího pozemku par. č. 1496/29 v k.ú. Humpolec. O uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje usnesením 1584/25/2020/RK. I tato smlouva je připravena k podpisu.

Žadatel ve svém podání uvádí, že výtlačný řad má být uložen ve vozovce či krajnici a dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina (Pravidla) je úhrada za umístění do takovýchto pozemků stanovena částkou 1 000 Kč/bm. Celkový rozsah umístění výtlačného řadu je cca 1 km a úhrada by tedy představovala částku cca 1 mil. Kč. V podání se dále uvádí, že vybudování výtlačného řadu je mimo jiné v zájmu města Humpolec, neboť jeho vybudováním bude ulehčeno kanalizační síti ve vlastnictví města Humpolec. Žadatel dále vybuduje i technologii předčištění odpadních vod a ve výsledku poklesne zátěž městské čistírny odpadních vod města Humpolec. Celkové investiční náklady této stavby činí cca 65 mil. Kč.

Žadatel žádá o výjimku z Pravidel spočívající ve snížení úhrady za zřízení služebnosti na částku 200 Kč/bm, tak jak je Pravidly stanovena úhrada za zřízení služebnosti na nesilničních pozemcích obcí nad 10 000 obyvatel, tedy i města Humpolec. Svoji žádost doložil vyjádřením města Humpolec, kde je uváděno, že vybudování výtlačného řadu bude významným přínosem pro město Humpolec a lze jej označit jako veřejný zájem města Humpolec.

 

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá žádosti nevyhovět. Žadatel je právnickou osobou podnikající. Vybudování výtlačného řadu je v zájmu žadatele, popř. i v zájmu města Humpolec. Celá akce by měla být realizačně skloubena s rekonstrukcí ulice Lužická v Humpolci, kterou bude provádět Kraj Vysočina a v níž bude výtlačný řad veden.

Snížení úhrady za zřízení služebnosti by znamenal precedens pro další žadatele a pravděpodobně nedovolenou veřejnou podporu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nevyhovět žádosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května č. 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809 na snížení úhrady za zřízení služebnosti uložení  provozování "Výtlačného řadu společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s." v pozemcích par. č. 2453/1, par. č. 1496/131, par. č. 1496/160, par. č. 1496/29, par. č. 2462/1, a par. č. 2539/1 v k.ú. Humpolec na částku 200 Kč/běžný metr.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz