Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-60: Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“

RK-27-2020-60.pdf, RK-27-2020-60pr01.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-27-2020-60
Název Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výběr dodavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“ zahájené na základě usnesení rady kraje č.  1415/23/2020/RK ze dne 28. 7. 2020.

Pro výběr dodavatele bylo použito otevřené řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) rozdělené na 2 části. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 28. 7. 2020. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena ekonomická výhodnost spočívající v:

část 1

1) nejnižší nabídková cena                                                                                      váha 80%

2) zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění (počet staveb s realizačními náklady každé minimálně 45 mil. Kč bez DPH prováděných za provozu předmětného objektu či nepřetržitého provozu areálu budov, jehož byl předmětný objekt (budova) součástí, u nichž technik prováděl technický dozor stavebníka či byl v pozici stavbyvedoucího)       váha 20%

část 2

1) nejnižší nabídková cena                                                                                      váha 80%

2) zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění (počet staveb s realizačními náklady každé minimálně 50 mil. Kč bez DPH, u nichž technik prováděl technický dozor stavebníka či byl v pozici stavbyvedoucího)                                                            váha 20%

                                                                                                                     

Ve  lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 1 nabídku na část 1 „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“ a 1 nabídku na část 2 „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E“.

Otevírání obálek elektronicky podaných nabídek provedly osoby pověřené radou kraje usnesením č. 0125/02/2019/RK a č. 0101/03/2017/RK a pořídily protokol o otevírání obálek, jež je obsahem materiálu RK-27-2020-60, př. 1. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise jmenovaná usnesením rady kraje č. 1415/23/2020/RK ze dne 28. 7. 2020. V rámci činnosti hodnotící komise byly pořízeny dokumenty požadované ZZVZ viz materiál RK-27-2020-60, př. 1.

Jako nejvýhodnější v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“ byla

  • na část 1 veřejné zakázky vyhodnocena nabídka účastníka řízení SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO: 28571690;
  • na část 2 veřejné zakázky vyhodnocena nabídka účastníka řízení SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO: 28571690.
Návrh řešení

Odbor majetkový a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují radě kraje rozhodnout vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“ na část 1 i část 2 účastníka řízení SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“ na část 1 i část 2 účastníka řízení SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz