Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-61: Souhlas s umístěním majetku

RK-27-2020-61.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-27-2020-61
Název Souhlas s umístěním majetku
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o souhlas s případným umístěním majetku dodavatele v souvislosti s připojováním objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem (dále jen „SZT“).

Dne 10. 3. 2020 usnesením č. 0505/08/2020/RK („Rada kraje mění usnesení č. 1251/21/2019/RK dne 16. 7. 2019 tak, že slova:   „akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace, kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku rovna či nižší než posudkem stanovená cena tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla;“  nahrazuje slovy:  „akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace,  kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku představovat maximálně 110 %  posudkem stanovené ceny tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla, pokud predikovaná úspora emisí CO2 bude činit alespoň 30 %; kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku představovat maximálně 120 %  posudkem stanovené ceny tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla, pokud predikovaná úspora emisí CO2 bude činit alespoň 80 %.“) stanovila rada kraje parametry ekonomické přijatelnosti pro využití soustav zásobování teplem pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v objektech vlastněných Krajem Vysočina.

V současné době identifikoval Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OM“) u 4 objektů zdroje tepla na hraně jejich životnosti; jedná se o objekty Domov pro seniory Koutkova Třebíč (na adrese Koutkova 302, 674 01 Třebíč), VOŠ a SŠ Třebíč (na adrese Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč), OA Třebíč (na adrese Tomáše Bati 609, 674 01 Třebíč) a dílny SPŠ Třebíč (na adrese Žďárského 183, 674 01 Kožichovice). Ke všem uvedeným objektům nechal Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) zpracovat energetické posudky, ze kterých za použití usnesení č. 0505/08/2020/RK plyne ekonomická výhodnost připojení na SZT. Vzhledem k této skutečnosti nebude již OM v daných objektech realizovat investiční akci spočívající v rekonstrukci zdroje tepla, ale ředitelé příslušných příspěvkových organizací zajistí formou veřejné zakázky dodávky tepla do předmětných objektů. K tomu postupu je nutné, aby kraj vyslovil souhlas s případným umístěním technologie dodavatele nezbytné pro zajištění řádné dodávky tepla.

Návrh řešení

OM a ORR doporučují radě kraje souhlasit s případným umístěním technologie nezbytné pro zajištění řádné dodávky tepelné energie v majetku Kraje Vysočina a uložit ORR ve spolupráci s odborem sociálních věcí a odborem školství, mládeže a sportu informovat ředitele příslušných příspěvkových organizací o dalším postupu.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu bere na vědomí záměr změny technologie vytápění včetně případných dopadů do rozpočtů organizací.  

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s případným umístěním technologie nezbytné pro zajištění řádné dodávky tepelné energie v majetku Kraje Vysočina v objektu Domova pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace.

Návrh usnesení souhlasí

s případným umístěním technologie nezbytné pro zajištění řádné dodávky tepelné energie v majetku Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat ředitele příslušných příspěvkových organizací o dalším postupu.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje, Odbor sociálních věcí, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz