Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-62: Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník"

RK-27-2020-62.pdf, RK-27-2020-62pr01.doc , RK-27-2020-62pr02.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-27-2020-62
Název Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník"
Zpracoval J. Morava, D. Pykalová, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“.

Cílem veřejné zakázky je zajištění řádné realizace projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, reg. č.: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0011646, u nějž rada kraje akceptovala Rozhodnutí o poskytnutí dotace usnesením č. 1340/22/2020/RK.

Veřejná zakázka bude hrazena právě z výše uvedeného projektu.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena na základě rozpočtu předloženého zhotovitelem projektové dokumentace pro provedení stavby na částku 7 872 283 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 417/2017 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Předkladatelé považují za účelné stanovit k provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) hodnotící komisi. Komise bude mít v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 ZZVZ 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky viz materiál RK-27-2020-62, př. 2. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hodnotící komise bude pověřena posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek. Z jednání hodnotící komise bude vyhotoven písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-62, př. 1, jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-27-2020-62, př. 2 a pověřit ji posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-62, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-27-2020-62, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz