Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-65: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“

RK-27-2020-65.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-27-2020-65
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006085. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Usnesením č. 0430/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-05-2017-93, př. 2, ZK-05-2017-93, př. 3 a ZK-05-2017-93, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1 a ZK-05-2017-93, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina finanční prostředky na realizaci, mimo jiné, výše uvedeného projektu.

Kraj Vysočina projekt plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace kryje 60 % celkových způsobilých výdajů, tj. 22 900,21 Kč, a to za období realizace projektu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020. Dne 27. 8. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 22 900,21 Kč. Dotace byla následně dne 3. 9. 2020 převedena na bankovní účet „Parky 2015“, č. ú.: 4211011816/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ o částku 22 900,21 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ o částku 22 900,21 Kč. Přijaté finanční prostředky budou použity k financování dalších etap realizace projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 22 900,21 Kč, která je určená na financování projektu Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice. Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ o přijaté finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí ve výši 22 900,21 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz