Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-66: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace Ministerstva dopravy

RK-27-2020-66.pdf, RK-27-2020-66pr01.xlsx

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-27-2020-66
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace Ministerstva dopravy
Zpracoval A. Bulíčková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší rozpočtové opatření související s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace Ministerstva dopravy poskytnuté v roce 2020 na Program „PRAVIDLA RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS -COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V KRAJI VYSOČINA“ (dále jen program“). Program byl určen pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby Kraje Vysočina a cílem programu bylo pořízení ochranných pomůcek a ochranných chemických prostředků k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Realizace programu probíhala v období 1. 3. 2020 – 30. 4. 2020. Pravidla na realizaci projektu vč. alokace ve výši 904 000 Kč, byla projednána Radou Kraje Vysočina dne 24. 3. 2020 a o jejich platnosti bylo rozhodnuto usnesením č. 0574/09/2020/RK.

Dle Rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 19/2020-190-STSP/2 byly Kraji Vysočina poskytnuty finanční prostředky ve výši 904 000 Kč. Materiál o přidělení finančních prostředků v rámci této dotace projednala Rada Kraje Vysočina dne 19. 5. 2020 usnesením č. 0913/16/2020/RK. Dotace byla určena dopravcům veřejné dopravy v závazku veřejné služby Kraje Vysočina na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Na základě žádostí dopravců Kraj Vysočina uzavřel 9 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Dle doložených Závěrečných zpráv a finančního vyúčtování dotace dosáhly celkové způsobilé výdaje za celé období realizace programu výše 831 743,06 Kč. Součástí Rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 19/2020-190-STSP/2 je také výzva k vrácení nevyčerpané části dotace, která činí 72 256,94 Kč, a kterou je Kraj Vysočina povinen vrátit na účet Ministerstva dopravy do 30. září 2020. Dopravní společnosti uvedené v materiálu RK-27-2020-66, př. 1 vrátily nevyčerpanou část dotace v celkové výši 72 256,94 Kč na účet kraje.

Výše uvedené nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět na účet Ministerstva dopravy.

Návrh řešení

Z důvodu uvedených vratek dotací zpět na účet Ministerstva dopravy je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o nevyčerpanou část účelové dotace z MD ve výši 72 256,94 Kč poskytnutou na realizaci Programu „PRAVIDLA RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V KRAJI VYSOČINA“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o nevyčerpanou část účelové dotace z Ministerstva dopravy poskytnuté na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby v celkové výši 72 256,94 Kč dle materiálu RK-27-2020-66, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz