Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-67: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-27-2020-67.pdf, RK-27-2020-67pr01.pdf , RK-27-2020-67pr02.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-27-2020-67
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“.

Na základě usnesení č. 0326/04/2020/ZK, ze dne 16. 6. 2020 („Zastupitelstvo kraje vyhlašuje program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu ZK-04-2020-69, př. 1“), vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu “ (dále jen „Program“) určeného pro  podnikatelské subjekty, spolky, ústavy a nadace, zájmová sdružení právnických osob, příspěvkové organizace nezřizované kraji a obecně prospěšné společnosti na podporu jejich marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu, konkrétně na přípravu a realizaci propagace (marketingové kampaně) jejich turistické nabídky na letní sezónu 2020 nebo zimní sezónu 2020/2021 obsahující alespoň jeden produkt  zahrnující přenocování.

Žadatelé mohou předkládat své žádosti o dotaci od 17. 7. 2020 do okamžiku vyčerpání celkové alokace programu ve výši 10 mil. Kč, nejpozději však do 31. 3. 2021.  

V termínu od 19. 8. 2020 do 8. 9. 2020 bylo přijato dalších 9 žádostí v objemu 1 680 000 Kč. Žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených „Programem“. Všechny přijaté žádosti splnily podmínky stanovené programem, a jsou navrženy k podpoře v plné výši.

Stejně jako v již dříve schválených žádostech žadatelé při propagaci vlastních produktů cestovního ruchu kombinují klasické formy propagace (letáky, billboardy, bigboardy, PR články v tištěných médiích, radiospoty apod.) s moderními formami, především za využití on-line nástrojů (PPC bannerové a textové kampaně, PR aktivity na tematicky zaměřených portálech, facebookové, instagramové a youtube kampaně apod.), a to při zohlednění konkrétní cílové skupiny.

Celková alokace programu je 10 000 000 Kč, doposud byla schválena podpora 43 žadatelům s alokací 7 412 131 Kč. Alokace programu tak ještě není vyčerpána a sběr žádostí nadále pokračuje.

Návrh řešení

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2020-67, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-27-2020-67, př. 2.

Další přijaté žádosti budou předloženy k rozhodnutí radě kraje na některém z jejích dalších zasedání.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020 (ORJ 9000000011) činí 2 587 869 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2020-67, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-27-2020-67, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz