Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-70: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkový dotací v Kraji Vysočina

RK-27-2020-70.pdf, RK-27-2020-70pr01.pdf , RK-27-2020-70pr02.pdf , RK-27-2020-70pr03.pdf , RK-27-2020-70pr04.pdf , RK-27-2020-70pr05.pdf , RK-27-2020-70pr06.pdf , RK-27-2020-70pr07.pdf , RK-27-2020-70pr08.pdf , RK-27-2020-70pr09.pdf , RK-27-2020-70pr10.pdf , RK-27-2020-70pr11.pdf , RK-27-2020-70pr12.pdf , RK-27-2020-70pr13.pdf , RK-27-2020-70pr14.pdf , RK-27-2020-70pr15.pdf , RK-27-2020-70pr16.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-27-2020-70
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkový dotací v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 16
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dohody a Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-27-2020-70, př. 1.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-27-2020-70, př. 7, RK-27-2020-70, př. 8, RK-27-2020-70, př, 9, RK-27-2020-70, př. 10 a RK-27-2020-70, př. 11. V jednom případě se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, kde kraj vyslovil souhlas s převodem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla usnesením č. 1127/19/2020/RK. Ve čtyřech případech se jedná o změnu typu zdroje tepla.

Žádosti o podstatnou změnu Smluv, které tvoří materiál RK-27-2020-70, př. 7, RK-27-2020-70, př. 8, RK-27-2020-70, př. 9, RK-27-2020-70, př. 10 a RK-27-2020-70, př. 11, nemají vliv na dosažení účelu projektů kotlíkový dotací, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci Dohodu resp. Dodatky k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu ke Smlouvě dle materiálu RK-27-2020-70, př. 12 a dále uzavřít Dodatky ke Smlouvám dle materiálů RK-27-2020-70, př. 13, RK-27-2020-70, př. 14, RK-27-2020-70, př. 15RK-27-2020-70, př. 16. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-27-2020-70, př. 2, RK-27-2020-70, př. 3, RK-27-2020-70, př. 4, RK-27-2020-70, př. 5 a RK-27-2020-70, př. 6.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz