Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-73: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad

RK-27-2020-73.pdf, RK-27-2020-73pr01.pdf , RK-27-2020-73pr02.pdf , RK-27-2020-73pr03.xlsx

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-27-2020-73
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
Zpracoval J. Merunková
Předkládá E. Horná, I. Šmídová
Počet příloh 3
Popis problému

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe)  stanovilo vyhláškou č. 419/2017 Sb.,(kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství), sjednocení služebních stejnokrojů pro zaměstnance státní správy na úseku lesů, myslivosti a rybářství. V roce 2018 nechalo MZe zhotovit nový jednotný vzor služebního stejnokroje a začalo připravovat veřejnou zakázku ke služebním stejnokrojům. V letošním roce nám bylo MZe oznámeno, že byl vysoutěžen dodavatel vybraných povinných součástí stejnokrojů zaměstnanců  státní správy na úseku lesů, myslivosti a rybářství a je tedy možné oslovit vítěznou firmu Margita Kubjatková -MARGITA, se sídlem Čadečka 1536, 022 01 Čadca, Slovensko, IČO: 30550173, dále byl dopisem MZe stanoven limit pro roční obměnu stejnokrojů pro rok 2020 a v dopise příloha RK-27-2020-73, př. 1 je mimo jiné uvedeno, že lze v letošním roce pohlížet na pořízení služebního stejnokroje jako na nové přidělení povinných součástí. Oznámením MZe ze dne 31. 3. 2020, příloha  RK-27-2020-73, př. 2, vymezilo vybrané oděvní součásti služebního stejnokroje na sako, vestu, kalhoty, tříčtvrteční kabát s vložkou a v případě žen sukni. Cena těchto vybraný součástí je stanovena v případě mužů na 15 899 Kč s DPH a žen 16 214 Kč s DPH. Na odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ) se jedná celkem u 16 osob na požadavky služebních stejnokrojů v celkové výši 214 000 Kč (1x vedoucí OŽPZ, 8x oddělení lesního hospodářství a myslivosti na státní správu lesů a myslivosti, 3x oddělení vodního hospodářství na státní správu rybářství, 4x oddělení zemědělství na státní správu lesů). Tato finanční částka je oproti předcházejícím rokům vyšší, protože se poslední 2 roky čekalo na vysoutěžení firmy k ušití jednotných služebních stejnokrojů pro celou ČR a nebylo možné řešit čerpání povinných částí stejnokrojů.

 

Návrh řešení

Navrhujeme, aby v letošním roce byly pořízeny pouze vybrané povinné součásti stejnokrojů pro pracovníky uvedené v tabulce RK-27-2020-73, př. 3, dále pro dva pracovníky pro výkon státní správy lesů a myslivosti, kteří nastoupili do pracovního poměru na dobu neurčitou v roce 2019 a 2020 veškeré povinné součásti stejnokroje. Obměna pro pracovníky na úseku dotační politiky je ve výši 10% povinných součástí, celková částka pro rok 2020 je ve výši 214 000 Kč. Podrobný rozpis je přílohou tohoto materiálu RK-27-2020-73, př. 3.   Součásti stejnokrojů jsou financovány z kapitoly Krajský úřad, kde však na položce 5134 není dostatek finančních prostředků, proto předkladatelé navrhují radě kraje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Krajský úřad o částku 160 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 31 269 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 160 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč na pokrytí výdajů souvisejících s pořízením povinných součástí stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz