Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-75: Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

RK-27-2020-75.pdf, RK-27-2020-75pr01.doc

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-27-2020-75
Název Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je v současné době investorem stavby II/353 Velký Beranov - obchvat. V rámci majetkoprávní přípravy stavby uzavřel kraj s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem nájemní smlouvu číslo 71N18/20 na pozemky v k.ú. Velký Beranov, tvořící trvalý a dočasný zábor stavby. Na základě smlouvy o bezúplatném převodu č.1001971920 přešla část pronajatých pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina. Dodatkem č.1 nájemní smlouvy č.71N18/20 ze dne 19.11.2018 byl předmět nájmu zúžen na pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 1460, par. č. 1465 a par. č. 1572 v k.ú. Velký Beranov. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba II/353 Velký Beranov - obchvat je před uvedením do předčasného užívání, výše uvedené pozemky již Kraj Vysočina nevyužívá. Z tohoto důvodu požádal OM o ukončení nájemní smlouvy č. 71N18/20 ze dne 19.11.2018 dohodou k 30. září 2020.

Návrh řešení

Pro možnost ukončení nájemní smlouvy doporučuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy za podmínek a rozsahu dle materiálu RK-27-2020-75, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženým usnesením

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 71N18/20 za podmínek a v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-75, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz