Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2018-17: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017

RK-28-2018-17.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-28-2018-17
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva zemědělství (dále též „MZe“) a jejich zprostředkování organizaci.

MZe rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v celkové výši 303 160 Kč Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384. Tyto finanční prostředky jsou určeny na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017 (ÚZ 29331). Předmětem dotace jsou škody na porostech zemědělských plodin pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje radě kraje schválit:

  • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017 ve výši 303 160 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o účelovou dotaci na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v  roce 2017 ve výši 303 160 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 303 160 Kč určené pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017 (ÚZ 29331).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017 (ÚZ 29331) ve výši 303 160 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017 ve výši 303 160 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz