Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2018-22: Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

RK-28-2018-22.pdf, RK-28-2018-22pr01.pdf , RK-28-2018-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-28-2018-22
Název Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem materiálu je návrh na poskytnutí dotace nadačnímu fondu Nové Česko.
Programy nadačního fondu zajišťují účastníkům nejen nezapomenutelné momenty, ale především intenzivní zážitky, které vzdělávají a pomáhají změnit život k lepšímu. Cílem nadačního fondu je podpora a rozvíjení projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí, protidrogové prevence, zavádění nových vzdělávacích programů, volnočasových aktivit, nových technologií, sociální péče a sociální integrace.

Jednou z aktivit nadačního fondu je projekt protidrogové primární prevence REVOLUTION TRAIN. Jedná se o multimediální vlakovou soupravu, která navštívila již 63 měst. Dne 19. 10. 2018 zavítá do města Jihlavy. Nadační fond požádal o dotaci na částečné financování nákladů na provoz ve výši 30 tis. Kč. Žádost je připojena v materiálu RK-28-2018-22, př. 1.

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátní nástroj přinášející novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Varuje před nebezpečím drog s cílem poukázat na rizika, na možné důsledky a odradit od užívání drog. Primární cílovou skupinou jsou žáci a studenti ve věku 12 - 17 let všech typů škol a jejich učitelé. Sekundární cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 - 17 let a další zástupci veřejnosti zabývající se o danou problematiku. V šesti vagonech mohou mladí lidé bezpečně zažít rizika spojená s užíváním drog. Navštíví v kombinaci kulis a virtuální reality „vězení, bar, výslechovou místnost a drogové doupě“. Aktivity se nezaměřují pouze na oblast nelegálních drog, ale snaží se i snižovat míru užívání „legálních“ drog, se kterými má zkušenost velká většina mladé populace. Části vlaku jsou navíc navrženy jako vnitřek lidského těla, které drogy postupně ničí.

Cílem projektu je snížit výskyt či zcela zamezit vzniku rizikového chování u cílové skupiny. V průběhu realizace projektu probíhá sběr dat, jehož cílem je mapování rozsahu užívání návykových látek a získávání relevantních informací o faktorech podněcujících rizikové chování. Data získaná prostřednictvím strukturovaného dotazníku umožňují rozvoj návazných preventivních programů.

Předmětem materiálu je návrh na poskytnutí dotace nadačnímu fondu Nové Česko.
Programy nadačního fondu zajišťují účastníkům nejen nezapomenutelné momenty,
ale především intenzivní zážitky, které vzdělávají a pomáhají změnit život k lepšímu. Cílem nadačního fondu je podpora a rozvíjení projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví
a sociálních věcí, protidrogové prevence, zavádění nových vzdělávacích programů, volnočasových aktivit, nových technologií, sociální péče a sociální integrace.

Jednou z aktivit nadačního fondu je projekt protidrogové primární prevence REVOLUTION TRAIN. Jedná se o multimediální vlakovou soupravu, která navštívila již 63 měst.
Dne 19. 10. 2018 zavítá do města Jihlavy. Nadační fond požádal o dotaci na částečné financování nákladů na provoz ve výši 30 tis. Kč. Žádost je připojena v materiálu
RK-28-2018-22, př. 1.

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátní nástroj přinášející novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Varuje před nebezpečím drog s cílem poukázat na rizika, na možné důsledky a odradit od užívání drog. Primární cílovou skupinou jsou žáci a studenti ve věku 12 - 17 let všech typů škol
a jejich učitelé. Sekundární cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku
10 - 17 let a další zástupci veřejnosti zabývající se o danou problematiku. V šesti vagonech mohou mladí lidé bezpečně zažít rizika spojená s užíváním drog. Navštíví v kombinaci kulis
a virtuální reality „vězení, bar, výslechovou místnost a drogové doupě“. Aktivity
se nezaměřují pouze na oblast nelegálních drog, ale snaží se i snižovat míru užívání „legálních“ drog, se kterými má zkušenost velká většina mladé populace.
Části vlaku jsou navíc navrženy jako vnitřek lidského těla, které drogy postupně ničí.

Cílem projektu je snížit výskyt či zcela zamezit vzniku rizikového chování u cílové skupiny. V průběhu realizace projektu probíhá sběr dat, jehož cílem je mapování rozsahu užívání návykových látek a získávání relevantních informací o faktorech podněcujících rizikové chování. Data získaná prostřednictvím strukturovaného dotazníku umožňují rozvoj návazných preventivních programů.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 -  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nadačnímu fondu Nové Česko ve výši 30 tis. Kč na financování nákladů projektu REVOLUTION TRAIN.

Vzhledem k tomu, že předmětný výdaj nebyl zahrnut ve schváleném rozpočtu kapitoly Sociální věci, navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 37 823 tis. Kč.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02732.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 -  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci organizaci Nové Česko, nadační fond, IČO: 24697486 ve výši 30 tis. Kč na financování projektu REVOLUTION TRAIN dle materiálu RK-28-2018-22, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2018-22, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz